Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim N

26 tháng 10 2022 11:55

câu hỏi

viết các phương trình hóa học xảy ra khi những chất sau: Cu, K2O, CaO, Mg, SO2 tác dụng với: a) Nước b) Dung dịch axit sunfuric c) Dung dịch natrihiđroxit

viết các phương trình hóa học xảy ra khi những chất sau: Cu, K2O, CaO, Mg, SO2 tác dụng với:

a) Nước

b) Dung dịch axit sunfuric 

c) Dung dịch natrihiđroxit 

 

 

 

 


8

1


Thắng T

26 tháng 10 2022 16:24

a) Tác dụng với nước : K2O , CaO , SO2 Pt : K2O+H2O→2KOH 2CaO+H2O→Ca(OH)2 SO2+H2O→H2SO3. b) Tác dụng với axit sunfuric : K2O , CaO Pt : K2O+H2SO4→K2SO4+H2O        CaO+H2SO4→CaSO4+H2O c) Tác dụng với dung dịch natri hidroxit : SO2 Pt : 2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O

Thắng T

26 tháng 10 2022 16:25

Chúc b học tốt, nhớ tặng vàng cho m nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

4

Được xác nhận