Square root
VBT
Calculator
magnet

Chi K

10 tháng 1 2023 15:29

câu hỏi

Với những giá trị nào của x thì giá trị của hai biểu thức sau bằng nhau? x-2/x^2-5x 6 và 1/x-3

Với những giá trị nào của x thì giá trị của hai biểu thức sau bằng nhau? x-2/x^2-5x 6 và 1/x-3

 


9

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

12 tháng 1 2023 11:11

Được xác nhận

<p>Chào em Chi K,</p><p>Đây là dạng bài giải phương trình tích.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>(x-2)/x<sup>2</sup>-5x+6 = 1/x-3</p><p>&lt;=&gt; x<sup>2</sup>-5x+6= (x-3)(x-2)</p><p>&lt;=&gt; x<sup>2</sup>-5x+6 = x<sup>2</sup>-5x+6</p><p>&lt;=&gt; 0=0 =&gt; x∈R</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Chi K,

Đây là dạng bài giải phương trình tích.

 

Bài giải chi tiết: 

(x-2)/x2-5x+6 = 1/x-3

<=> x2-5x+6= (x-3)(x-2)

<=> x2-5x+6 = x2-5x+6

<=> 0=0 => x∈R

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé. 

Cảm ơn em.

Quản T

16 tháng 1 2023 13:17

<p>Dễ mà bạn</p>

Dễ mà bạn

Đỗ H

27 tháng 1 2023 15:04

<p>(3×2)(2×5)=16</p>

(3×2)(2×5)=16

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6