Square root
VBT
Calculator
magnet

Ha N

11 tháng 2 2023 14:14

câu hỏi

Với 3 số 12,5,1và các dấu +,-,=,hãy lập phép tính đúng

Với 3 số 12,5,1và các dấu +,-,=,hãy lập phép tính đúng 

alt

6

2


Nguyễn V

12 tháng 2 2023 03:09

<p>Với 3 số 12,5,17và các dấu +,-,=,hãy lập phép tính đúng&nbsp;</p><p>đáp án đúng</p><p>12+5=17</p>

Với 3 số 12,5,17và các dấu +,-,=,hãy lập phép tính đúng 

đáp án đúng

12+5=17

Nguyễn V

12 tháng 2 2023 03:10

yes

Đạt T

13 tháng 2 2023 05:20

<p>Với 3 số 12,5,17và các dấu +,-,=,hãy lập phép tính đúng&nbsp;</p><p>đáp án đúng</p><p>12+5=17</p><p>&nbsp;</p>

Với 3 số 12,5,17và các dấu +,-,=,hãy lập phép tính đúng 

đáp án đúng

12+5=17

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện dãy chuyển hoá sau : a, NaNO2—&gt;N2—&gt;NH3—&gt;NO—&gt;NO2—&gt;HNO3. b,NH4CL—&gt;NH3—&gt;N2—&gt;NO—&gt;NO2—&gt;HNO3—&gt;Cu(NO3)2—&gt;CuO—&gt;CuO

5

Được xác nhận