Square root
VBT
Calculator
magnet

Luong N

05 tháng 2 2023 05:23

câu hỏi

undefined Tìm các số x,y,z, biết rằng : a) x/10=y/6=z/21 và 5x+y−2z=28;

undefined Tìm các số x,y,z, biết rằng : a) x/10=y/6=z/21 và 5x+y−2z=28;

alt

4

1


Hương G

08 tháng 2 2023 11:48

<p>áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau ta có&nbsp;</p><p>x/10=y/6=z/21</p><p>=5x/10.5+y/6-z/21.2</p><p>=5x+y-z/14</p><p>=28/14</p><p>=2</p><p>=&gt;x/10=2=&gt;x=20</p><p>=&gt;y/6=2=&gt;y=12</p><p>=&gt;z/21=2=&gt;z=42</p><p>vay x=20,y=12,z=42&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đây nha</p><p>&nbsp;</p>

áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau ta có 

x/10=y/6=z/21

=5x/10.5+y/6-z/21.2

=5x+y-z/14

=28/14

=2

=>x/10=2=>x=20

=>y/6=2=>y=12

=>z/21=2=>z=42

vay x=20,y=12,z=42 

 

Đây nha

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cos 3x + cos 2x - cos x + 1 = 0 Giai pt

18

Được xác nhận