Square root
VBT
Calculator
magnet

Lại M

03 tháng 5 2023 17:05

câu hỏi

undefined Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho BD=CE. Chứng minh: a) DE//BC b) △ABE=△ACD c) △BID=△CIE ( I là giao điểm của BE và CD ) d) AI là phân giác của góc A e) AI⊥BC f) Tìm vị trí của D,E để BD=DE=EC

undefined Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho BD=CE. Chứng minh: a) DE//BC b) △ABE=△ACD c) △BID=△CIE ( I là giao điểm của BE và CD ) d) AI là phân giác của góc A e) AI⊥BC f) Tìm vị trí của D,E để BD=DE=EC


14

2


Moment B

04 tháng 5 2023 14:22

<p>a) ta có AB=AC. BD=CE =&gt; AD=AE =&gt; tam giác ADE cân tại A =&gt; góc ADE=&nbsp;180−A2180−�2</p><p>tam giác ABC CÂN TẠI A =&gt; GÓC B=180−A2180−�2</p><p>=&gt; GÓC D =GÓC B. MÀ 2 GÓC VỊ TRÍ ĐỒNG VỊ =&gt; DE//BC</p><p>B) TAM GIÁC ABE VÀ TAM GIÁC ACD</p><p>AB=AC</p><p>GÓC A CHUNG</p><p>BE=CD</p><p>=&gt; 2 TAM GIÁC = NHAU (C.G.C)&nbsp;</p><p>C)&nbsp;tam giác ABE = tam giác ACD =&gt; GÓC ABE= GÓC ACD</p><p>C/M TAM GIÁC DBC&nbsp;VÀ TAM GIÁC EBC (C.G.C)&nbsp;</p><p>=&gt; GÓC BCD=GÓC ECB =&gt; TAM GIÁC IBC CÂN =&gt; IB=IC</p><p>XÉT&nbsp;tam giác BID VÀ&nbsp;tam giác CIE:</p><p>GÓC&nbsp;BID=CIE(ĐỐI ĐỈNH)</p><p>IB=IC</p><p>GÓC DBE=ECD</p><p>=&gt; 2 TAM GIÁC = NHAU (G.C.G)</p><p>D) XÉT TAM GIÁC IAB VÀ TAM GIÁC IAC</p><p>AB=AC</p><p>GÓC ABE=ACD</p><p>IB=IC</p><p>=&gt; 2 TAM GIÁC = NHAU (C.G.C)</p><p>=&gt; GÓC BAI=GÓC CAI</p><p>=&gt; AI LÀ PHÂN GIÁC GÓC BAC</p>

a) ta có AB=AC. BD=CE => AD=AE => tam giác ADE cân tại A => góc ADE= 180−A2180−�2

tam giác ABC CÂN TẠI A => GÓC B=180−A2180−�2

=> GÓC D =GÓC B. MÀ 2 GÓC VỊ TRÍ ĐỒNG VỊ => DE//BC

B) TAM GIÁC ABE VÀ TAM GIÁC ACD

AB=AC

GÓC A CHUNG

BE=CD

=> 2 TAM GIÁC = NHAU (C.G.C) 

C) tam giác ABE = tam giác ACD => GÓC ABE= GÓC ACD

C/M TAM GIÁC DBC VÀ TAM GIÁC EBC (C.G.C) 

=> GÓC BCD=GÓC ECB => TAM GIÁC IBC CÂN => IB=IC

XÉT tam giác BID VÀ tam giác CIE:

GÓC BID=CIE(ĐỐI ĐỈNH)

IB=IC

GÓC DBE=ECD

=> 2 TAM GIÁC = NHAU (G.C.G)

D) XÉT TAM GIÁC IAB VÀ TAM GIÁC IAC

AB=AC

GÓC ABE=ACD

IB=IC

=> 2 TAM GIÁC = NHAU (C.G.C)

=> GÓC BAI=GÓC CAI

=> AI LÀ PHÂN GIÁC GÓC BAC

JJJHH Y

05 tháng 5 2023 12:42

<p>a) ta có AB=AC. BD=CE =&gt; AD=AE =&gt; tam giác ADE cân tại A =&gt; góc ADE=&nbsp;180−A2180−�2</p><p>tam giác ABC CÂN TẠI A =&gt; GÓC B=180−A2180−�2</p><p>=&gt; GÓC D =GÓC B. MÀ 2 GÓC VỊ TRÍ ĐỒNG VỊ =&gt; DE//BC</p><p>B) TAM GIÁC ABE VÀ TAM GIÁC ACD</p><p>AB=AC</p><p>GÓC A CHUNG</p><p>BE=CD</p><p>=&gt; 2 TAM GIÁC = NHAU (C.G.C)&nbsp;</p><p>C)&nbsp;tam giác ABE = tam giác ACD =&gt; GÓC ABE= GÓC ACD</p><p>C/M TAM GIÁC DBC&nbsp;VÀ TAM GIÁC EBC (C.G.C)&nbsp;</p><p>=&gt; GÓC BCD=GÓC ECB =&gt; TAM GIÁC IBC CÂN =&gt; IB=IC</p><p>XÉT&nbsp;tam giác BID VÀ&nbsp;tam giác CIE:</p><p>GÓC&nbsp;BID=CIE(ĐỐI ĐỈNH)</p><p>IB=IC</p><p>GÓC DBE=ECD</p><p>=&gt; 2 TAM GIÁC = NHAU (G.C.G)</p><p>D) XÉT TAM GIÁC IAB VÀ TAM GIÁC IAC</p><p>AB=AC</p><p>GÓC ABE=ACD</p><p>IB=IC</p><p>=&gt; 2 TAM GIÁC = NHAU (C.G.C)</p><p>=&gt; GÓC BAI=GÓC CAI</p><p>=&gt; AI LÀ PHÂN GIÁC GÓC BAC</p>

a) ta có AB=AC. BD=CE => AD=AE => tam giác ADE cân tại A => góc ADE= 180−A2180−�2

tam giác ABC CÂN TẠI A => GÓC B=180−A2180−�2

=> GÓC D =GÓC B. MÀ 2 GÓC VỊ TRÍ ĐỒNG VỊ => DE//BC

B) TAM GIÁC ABE VÀ TAM GIÁC ACD

AB=AC

GÓC A CHUNG

BE=CD

=> 2 TAM GIÁC = NHAU (C.G.C) 

C) tam giác ABE = tam giác ACD => GÓC ABE= GÓC ACD

C/M TAM GIÁC DBC VÀ TAM GIÁC EBC (C.G.C) 

=> GÓC BCD=GÓC ECB => TAM GIÁC IBC CÂN => IB=IC

XÉT tam giác BID VÀ tam giác CIE:

GÓC BID=CIE(ĐỐI ĐỈNH)

IB=IC

GÓC DBE=ECD

=> 2 TAM GIÁC = NHAU (G.C.G)

D) XÉT TAM GIÁC IAB VÀ TAM GIÁC IAC

AB=AC

GÓC ABE=ACD

IB=IC

=> 2 TAM GIÁC = NHAU (C.G.C)

=> GÓC BAI=GÓC CAI

=> AI LÀ PHÂN GIÁC GÓC BAC

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a/3=b/5=c/7 và a = 15

2

Lihat jawaban (1)

thầy cô giúp em ạ

6

Được xác nhận