Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng N

01 tháng 5 2023 13:19

câu hỏi

undefined Câu 3: Cho B=9x^(2)+6xy+y^(2). Tính giá trị của B khi x=−3;y=10

undefined Câu 3: Cho B=9x^(2)+6xy+y^(2). Tính giá trị của B khi x=−3;y=10

alt

5

1


Gia L

02 tháng 5 2023 07:11

<p>9x<sup>2</sup>+ 6xy+ y<sup>2</sup></p><p>= (3x+y)<sup>2</sup></p><p>Thay x= -3 &nbsp;và y=10 vào B, ta có:</p><p>[3.(-3+10)]<sup>2</sup></p><p>=(-9+ 30)<sup>2</sup></p><p>=21<sup>2</sup></p><p>=441</p>

9x2+ 6xy+ y2

= (3x+y)2

Thay x= -3  và y=10 vào B, ta có:

[3.(-3+10)]2

=(-9+ 30)2

=212

=441

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận