Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải N

21 tháng 12 2022 13:16

câu hỏi

undefined Càu 14: Mẹ có 1 lit dầu ãn, lân thứ nhât mẹ dûng hêt 240ml, lần thư hai mẹ dùng hết một nưa số dầu còn lại. Hỏi sau hai lần dùng mẹ còn lại bao nhiêu ml dầu ān?

undefined Càu 14: Mẹ có 1 lit dầu ãn, lân thứ nhât mẹ dûng hêt 240ml, lần thư hai mẹ dùng hết một nưa số dầu còn lại. Hỏi sau hai lần dùng mẹ còn lại bao nhiêu ml dầu ān?

alt

30

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

21 tháng 12 2022 13:30

Được xác nhận

Đổi: 240ml = 0,24l Bài giải chi tiết: Số dầu còn lại sau lần thứ nhất: 1 - 0,24 = 0, 76 (l) Số dầu lần thứ hai dùng là: 0,76/2 = 0,38 (l) Số dầu còn lại sau lần thứ hai: 0,76 - 0,38 = 0,38 (l) Đáp án cuối cùng: 0,38l Cảm ơn em và chúc em học tốt.

Quynh N

21 tháng 12 2022 13:29

<p>Đổi : 1 lít = 1000 ml</p><p>Lần thứ 2 mẹ đã dùng số dầu ăn là:</p><p>1000-240:2= 380(ml dầu ăn)</p><p>Sau 2 lần mẹ còn lại số mi-li- lít dầu ăn là:</p><p>1000-(240+380)=380(ml dầu ăn)</p><p>Đáp số: 380 ml dầu ăn</p>

Đổi : 1 lít = 1000 ml

Lần thứ 2 mẹ đã dùng số dầu ăn là:

1000-240:2= 380(ml dầu ăn)

Sau 2 lần mẹ còn lại số mi-li- lít dầu ăn là:

1000-(240+380)=380(ml dầu ăn)

Đáp số: 380 ml dầu ăn

Đặng N

24 tháng 12 2022 04:19

<p>Đổi 1l =1000ml</p><p>Số ml còn lại lần thứ 1 là :</p><p>1000-240=760ml</p><p>Số ml còn lại lần 2 là:</p><p>760÷2=380</p><p>Đáp án là 380 ml chúc bạn học tốt</p>

Đổi 1l =1000ml

Số ml còn lại lần thứ 1 là :

1000-240=760ml

Số ml còn lại lần 2 là:

760÷2=380

Đáp án là 380 ml chúc bạn học tốt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận