Square root
VBT
Calculator
magnet

An A

30 tháng 4 2023 02:58

câu hỏi

undefined Bai 2: Hai thành phố eicch nhau 208,5 km, mọ̧t xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B với vịin tốc là 38,6km/h. Một ô tô khờ hảnh cùng một lúc vói xe máy đi từ thành phố B aến thành phố A với vụ̂n tớc 44,8km/h. Hôi xe máy và ồ tô gặ nhau lúc mấy giò biết hai xe khōi hành lủe 8 giờ 30 phút.

undefined Bai 2: Hai thành phố eicch nhau 208,5 km, mọ̧t xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B với vịin tốc là 38,6km/h. Một ô tô khờ hảnh cùng một lúc vói xe máy đi từ thành phố B aến thành phố A với vụ̂n tớc 44,8km/h. Hôi xe máy và ồ tô gặ nhau lúc mấy giò biết hai xe khōi hành lủe 8 giờ 30 phút. 

alt

12

1


Minh M

30 tháng 4 2023 23:20

<p>Số giờ để xe máy và ô tô gặp nhau là :</p><p>208,5:(38,6+44,8)=2,5 ( giờ )</p><p>đổi 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút&nbsp;</p><p>&nbsp;Vì 2 xe đều khởi hành lúc 8h30 phút nên:&nbsp;</p><p>2,5 + 8,5 = 11h</p><p>Vậy xe máy và ô tô gặp nhau lúc 11h&nbsp;</p>

Số giờ để xe máy và ô tô gặp nhau là :

208,5:(38,6+44,8)=2,5 ( giờ )

đổi 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút 

 Vì 2 xe đều khởi hành lúc 8h30 phút nên: 

2,5 + 8,5 = 11h

Vậy xe máy và ô tô gặp nhau lúc 11h 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách tìm tổng của 1 bình phương

10

Được xác nhận