Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

08 tháng 11 2022 15:40

câu hỏi

Ubu j jjj jjjbjbj

Ubu j jjj jjjbjbj

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 14:16

Được xác nhận

3 a) A = (3x-4)² -4x(2x-1) = 9x² -24x + 16 - 8x² + 4x = x² -20x + 16 b) A = x² -20x + 16 = x² -20x + 100 - 84 = (x -10)² - 84 ≥ -84, ∀ x A min = -84 khi và chỉ khi x = 10

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận