Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

25 tháng 11 2022 13:39

câu hỏi

tuổi mẹ và tuổi con cộng lại bằng 47. Tuổi con nhỏ hơn tuổi mẹ 13 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con?

tuổi mẹ và tuổi con cộng lại bằng 47. Tuổi con nhỏ hơn tuổi mẹ 13 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con?


12

2


Trịnh D

26 tháng 11 2022 02:01

<p>Tuổi mẹ : 30 tuổi</p><p>con : 18 t</p>

Tuổi mẹ : 30 tuổi

con : 18 t

Nguyễn T

26 tháng 11 2022 08:52

Sai rồi

Havi T

29 tháng 11 2022 15:44

<p>Tuổi của mẹ là :</p><p>(59+23):2=41 ( tuổi )</p><p>Tuổi của con là :<br>41-23=18 ( tuổi )</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số : 41 tuổi</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;23 tuổi</p>

Tuổi của mẹ là :

(59+23):2=41 ( tuổi )

Tuổi của con là :
41-23=18 ( tuổi )

          Đáp số : 41 tuổi

                         23 tuổi

Nguyễn T

26 tháng 12 2022 13:45

?????????

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bhjagsjgsjsgsjhakah

7

Lihat jawaban (2)