Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

27 tháng 11 2022 08:39

câu hỏi

Trong vườn có 250 cây gồm các loại cây cam cây chanh và cây chuối số cây kem chiếm 40% và số cây chanh chiếm 30% số cây trong vườn hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chuối

Trong vườn có 250 cây gồm các loại cây cam cây chanh và cây chuối số cây kem chiếm 40% và số cây chanh chiếm 30% số cây trong vườn hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chuối

alt

3

1


Christina E

27 tháng 11 2022 09:14

<p><strong>&nbsp;Số cây cam trong vườn là:</strong></p><p><strong>250 x 40% = 100 (cây).</strong></p><p><strong>Số cây chanh trong vườn là:</strong></p><p><strong>250 x 30% = 75 (cây).</strong></p><p><strong>Số cây chuối trong vườn là:</strong></p><p><strong>250 – 100 – 75 = 75 (cây).</strong></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số:75 Cây</p>

 Số cây cam trong vườn là:

250 x 40% = 100 (cây).

Số cây chanh trong vườn là:

250 x 30% = 75 (cây).

Số cây chuối trong vườn là:

250 – 100 – 75 = 75 (cây).

               Đáp số:75 Cây

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)