Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

20 tháng 1 2022 03:43

câu hỏi

trong số các dung dịch: Na2Co3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những chất nào có độ pH >7 là:


10

1


Hà H

21 tháng 1 2022 13:38

Na2CO3, CH3COONa, C6H5ONa là những chất có độ pH>7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập về nhà-môn Vật lí Câu 1: Một người đo chiều dài một cuốn sách | = 22 ± 1cm. Người thứ hai đo quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B s = 440 ± 1 km. Người nào đo chính xác hơn?

3

Được xác nhận

Một vậy khối lượng 2kg thả rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất . lấy g= 10m/s². Tính động năng và động lượng của vật sau khi thả rơi 2 dây, vật rơi xuống đất xuyên vào đất 5cm tính lực cản trung bình của đất

1

Lihat jawaban (1)