Square root
VBT
Calculator
magnet

Duyên D

13 tháng 2 2020 08:23

câu hỏi

Trong đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí là lời của ai nói với ai trong hoàn cảnh nào?.


5

1


Vũ T

14 tháng 2 2020 03:25

là lời của vua Quang Trung nói với hai tướng Sở và Lân trong hoàn cảnh khi hai vị tướng thừa trận trở về.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cảm nhận tình cảm cha con của Ông Sáu và bé Thu trong 3 ngày nghỉ phép Ông Sáu về thăm nhà được thể hiện qua đoạn trích Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

4

Lihat jawaban (1)