Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

12 tháng 5 2022 02:56

câu hỏi

trong mặt phẳng Oxy điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức z=-1+2i


5

2


H. Viết

University of Pedagogy

12 tháng 5 2022 06:39

Điểm biểu diễn số phức z = - 1+ 2i là điểm có tọa độ (-1;2)

Huy H

18 tháng 5 2022 06:26

z = -1 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận