Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh L

09 tháng 5 2021 05:00

câu hỏi

trong mặt phẳng oxy , cho đường thẳng đi:4x+3y-15=0. đường thẳng song song với đường thẳng đi một khoảng bằng 2 có phương trình là: A. 4x+3y+25=0 và 4x+3y-12=0 B. 4x+3y-11=0 và 4x+3y=0 C. 4x+3y-8=0 và 4x+3y+12=0 D. 4x+3y-5=0 và 4x+3y-25=0


9

1


Hồ T

09 tháng 5 2021 12:56

D

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣2x^(2)−3x+1=0},B={x∈R∥2x−1∣=1}. Tìm A∖B

2

Được xác nhận