Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị L

17 tháng 1 2023 13:57

câu hỏi

Trong mặt phẳng, cho tam giác ABC có AC=4 cm, góc  =60⁰ ,B^ =45⁰ . Độ dài cạnh BC là bao nhiêu?

Trong mặt phẳng, cho tam giác ABC có AC=4 cm, góc  =60⁰ ,B^ =45⁰ . Độ dài cạnh BC là bao nhiêu?


4

1


Vũ L

17 tháng 1 2023 15:07

<p>Ta quy ước AB=c,AC=b,BC=a.</p><p>Theo định lí sin, ta có:</p><p>a/sinA=b/sinB.</p><p>&lt;=&gt;a=b*sinA/sinB.</p><p>&lt;=&gt;a=4*sin60/sin40.</p><p>&lt;=&gt;a=5.34 (cm)</p>

Ta quy ước AB=c,AC=b,BC=a.

Theo định lí sin, ta có:

a/sinA=b/sinB.

<=>a=b*sinA/sinB.

<=>a=4*sin60/sin40.

<=>a=5.34 (cm)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận