Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh K

09 tháng 11 2022 11:49

câu hỏi

Trong hình chữ nhật, phát biểu nào sau đây sai? A. Bốn cạnh bằng nhau B. Hai đường chéo bằng nhau C. Hai cạnh đối bằng nhau D. Bốn góc vuông

Trong hình chữ nhật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Bốn cạnh bằng nhau

B. Hai đường chéo bằng nhau

C. Hai cạnh đối bằng nhau                                     

D. Bốn góc vuông

alt

17

3

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 14:48

Được xác nhận

Trong hình chữ nhật, có 2 cặp cạnh bằng nhau. Nên câu sai là câu A (của hình vuông)

Nguyễn H

09 tháng 11 2022 13:12

<p>A. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

A.            

Thang L

10 tháng 11 2022 04:38

<p>A.&nbsp;</p>

A. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận