Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

30 tháng 5 2023 13:59

câu hỏi

trong cá phương trình sau, phương trình nào là phương trình trùng phương A. 2x 3 - 5x + 4 = 0 B. x 2 - 3x + 2 = 0 C. 3x 4 -2x 2 +5 = 0 D. 2x 4 -3x +7 = 0

trong cá phương trình sau, phương trình nào là phương trình trùng phương 

A. 2x3 - 5x + 4 = 0        B. x2 -  3x + 2 = 0        C. 3x4-2x2 +5 = 0         D. 2x4 -3x +7 = 0 


6

2


Định T

31 tháng 5 2023 02:13

<p>A.</p>

A.

Lê T

05 tháng 6 2023 14:14

<p>Chứng minh rằng giá trị của biểu thức P không phụ thuộc giá của biến: P=−3xy(−x+5y)+5y^(2)(3x−2y)+2(5y^(3)−3/2x^(2)y+7)</p>

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức P không phụ thuộc giá của biến: P=−3xy(−x+5y)+5y^(2)(3x−2y)+2(5y^(3)−3/2x^(2)y+7)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận