Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị H

08 tháng 2 2020 10:42

câu hỏi

trong 1 chất trong suốt , ánh sáng có bước sóng 0,40 ừm , có tần số f=5.10^14 hz . tính chiết suất của chất đó


0

1


Lê M

08 tháng 2 2020 11:36

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Ta có công thức tính chiết suất là: n = c/v với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, v là vận tốc ánh sáng trong 1 môi trường mà ta có bước sóng lambda = v/f với v = c/n nên ta có lambda = c/(nf) Ta có 0,40 micromet = 4.10^-7 met => chiết suất n = c/(lambda.f) = 1,5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình của dao động điều hòa x= -5cos(4pit) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

4

Được xác nhận