Square root
VBT
Calculator
magnet

Châu C

03 tháng 12 2019 10:45

câu hỏi

Trên tia Õ ,vẽ 2 điểm A và B sao cho OA=2cm,OB=8cm. a) Điểm A có nằm giữa 2 điễm O Và B ko ? Vì sao b) Tính độ dài đoạn thẳng AB c)Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox ,lấy điểm C sao cho OC=2.OA.Tính độ dài đoạn thẳng CA d) Điểm A coa là trung điêmcuar đoạn thẳng CB ko? vì sao


0

1


MaiLanhchanh M

06 tháng 12 2019 14:54

_y_______C____O____A__________B_________x Điểm a nằm giữa O và B vì: OA<OB(2cm<8cm) vì a nằm giữa O và B nên: OA+AB=OB AB=8-2=6(cm) vậy AB =6cm vì OA= OC nên: OA+OC=CA CA= 2+2=4(cm) Vậy CA= 4cm Điểm A ko phải là trung điểm của CB vì: AB>CA(6cm>4cm)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)