Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

20 tháng 12 2019 12:40

câu hỏi

trên tia ox lấy 2 điểm M và N sao cho OM = 2 cm , ON = 8 cm. a. tính độ dài đoạn thẳng MN b. gọi I là trung điểm của MN . Tính độ dài OI c. trên tia dối của tia MN lấy điểm p sao cho MP = 3 MO . Hỏi M có là trung điểm của NP ko


0

1


Tống H

20 tháng 12 2019 13:30

A . MN = 6 cm ( OM + MN = ON ) = 2+"6"=8 B . OI = đoạn OM đến 1/2 MN (vì I là trung điểm của đoạn MN) = 2+3=5 cm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên tia Ox Cho hai điểm A B sao cho ma = 6 cm b = 8 cm a tính AB Gọi K là trung điểm của am Trên tia đối X của tia MN lấy điểm C sao cho Ac = 9 Hỏi M là trung điểm của đoạn thẳng ac không vì sao

0

Lihat jawaban (1)