Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

03 tháng 11 2019 07:46

câu hỏi

trên tia Ax vẽ hai điểm C,D sao cho AC=3cm;AD=6cm a) Điểm C có nằm giữa 2 điểm A và D không? Vì sao? b)So sánh AC và CD? c)điểm C có là trung điểm của AD không ? vì sao?


1

1


LittleAnt L

03 tháng 11 2019 13:26

a) Trên tia Ax, điểm C nằm giữa 2 điểm A và D, vì AC < AD ( 3cm < 6cm ) b) Vì trên tia Ax, điểm C nằm giữa A và D, nên : AC + CD = AD 3 + CD = 6 CD = 6 - 3 (cm) CD = 3cm Vậy AC = CD = 3cm c) Trên tia Ax, điểm C là trung điểm của AD vì : - Điểm C nằm giữa A và D - AC = CD = 3cm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)