Square root
VBT
Calculator
magnet

Ginji G

29 tháng 12 2019 10:34

câu hỏi

trộn hai V bằng nhau của dd HNO3 và NaOH có nồng độ 10^-3 tính pH của dd sau fứng


0

1


P. Liên

02 tháng 1 2020 09:49

vì n H+ = n OH- Nên dung dịch sau phản ứng có môi trường trung tính pH= 7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong dung dịch amoniac. khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom ( dư ) . Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.

0

Lihat jawaban (1)