Square root
VBT
Calculator
magnet

Ý B

04 tháng 10 2022 01:23

câu hỏi

Trộn 100ml đ hỗn hợp gồm h2so4 0,05M và hcl0,1M với 100ml dd hỗn hợp gồm naoh0,2M và ba(oh)0,1M, thu được dd X.dd X có ph là?

Trộn 100ml đ hỗn hợp gồm h2so4 0,05M và hcl0,1M với 100ml dd hỗn hợp gồm naoh0,2M và ba(oh)0,1M, thu được dd X.dd X có ph là?


18

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 04:47

Được xác nhận

<p>Chào em Ý B<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11 phần vô cơ<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>n<sub>H2SO4</sub>=0,05.0,1=0,005 (mol)⇒n<sub>H+</sub>=0,005.2=0,01 (mol)</p><p>n<sub>HClO</sub>=0,1.0,1=0,01 (mol)⇒n<sub>H+</sub>=0,01 (mol)</p><p>⇒n<sub>H+</sub>=0,01+0,01=0,02 (mol)</p><p>n<sub>NaOH</sub>=0,2.0,1=0,02 (mol)⇒n<sub>OH¯</sub>=0,02 (mol)</p><p>n<sub>Ba(OH)2</sub>=0,1.0,1=0,01 (mol)⇒n<sub>OH¯</sub>=0,01.2=0,02 (mol)</p><p>⇒n<sub>OH¯</sub>=0,02+0,02=0,04 (mol)</p><p>Ta có phương trình:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; H<sup>+ </sup>+ OH<sup>–</sup> → H<sub>2</sub>O</p><p>Số mol ban đầu: &nbsp; &nbsp; 0,02 &nbsp; &nbsp;0,04</p><p>Số mol phản ứng: &nbsp; 0,02 &nbsp; &nbsp;0,02</p><p>Số mol dư: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,02</p><p>V<sub>dd sau phan ứng</sub>=0,1+0,1=0,2 (lít)</p><p>[OH¯<sub>dư</sub>]=0,02:0,2=0,1 (M)</p><p>⇒pOH<sub> </sub>= –log0,1= 1</p><p>⇒pH=14–1=13<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Ý B
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11 phần vô cơ
Lời giải chi tiết như sau:

nH2SO4=0,05.0,1=0,005 (mol)⇒nH+=0,005.2=0,01 (mol)

nHClO=0,1.0,1=0,01 (mol)⇒nH+=0,01 (mol)

⇒nH+=0,01+0,01=0,02 (mol)

nNaOH=0,2.0,1=0,02 (mol)⇒nOH¯=0,02 (mol)

nBa(OH)2=0,1.0,1=0,01 (mol)⇒nOH¯=0,01.2=0,02 (mol)

⇒nOH¯=0,02+0,02=0,04 (mol)

Ta có phương trình:

                                          H+ + OH → H2O

Số mol ban đầu:     0,02    0,04

Số mol phản ứng:   0,02    0,02

Số mol dư:                              0,02

Vdd sau phan ứng=0,1+0,1=0,2 (lít)

[OH¯]=0,02:0,2=0,1 (M)

⇒pOH = –log0,1= 1

⇒pH=14–1=13
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)