Square root
VBT
Calculator
magnet

My D

15 tháng 4 2020 14:12

câu hỏi

trả lời câu hỏi sau 1. what do you do last week ? 2. who did you play football with ? 3. did you like Tom and Jerry ? 4. where were you last weekend ? 5. what's the date today ?


1

1


Giang T

16 tháng 4 2020 03:33

1. I think I'll be at home 2. I play football with brother 3. yes, i did 4. i dont now 5. 16.4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What ‘ your address ?

6

Lihat jawaban (2)