Square root
VBT
Calculator
magnet

FAN H

20 tháng 6 2023 02:56

câu hỏi

Toán lớp 4 Tìm x 125879-(x-2597)-5879=52369

Toán lớp 4

Tìm x

125879-(x-2597)-5879=52369


11

2


Sơn Đ

20 tháng 6 2023 15:31

<p>125879−x+2597-5879=52369</p><p>125879−x+2527=52369+5879</p><p>125879−x+2597=58248</p><p>125879−x=58248−2597</p><p>125879−x=55651</p><p>x=125879−55651</p><p>x=70228</p><p>&nbsp;</p>

125879−x+2597-5879=52369

125879−x+2527=52369+5879

125879−x+2597=58248

125879−x=58248−2597

125879−x=55651

x=125879−55651

x=70228

 

Thanh L

02 tháng 7 2023 14:04

<p>125879 - ( x - 2597 ) = 52369</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x - 2597 &nbsp; = 125879 - 52369</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x - 2597 &nbsp; = 73510</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x &nbsp; &nbsp; &nbsp; = 73510 + 2597</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = 76 107</p><p>Vậy x = 76 107</p>

125879 - ( x - 2597 ) = 52369

                     x - 2597   = 125879 - 52369

                     x - 2597   = 73510

                              x       = 73510 + 2597

                            x         = 76 107

Vậy x = 76 107

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu Hỏi Tuần Này Dê nào mà các học trò không bao giờ thích? THAM GIA NGAY ? ?

3

Lihat jawaban (1)