Square root
VBT
Calculator
magnet

Chau H

23 tháng 12 2019 09:06

câu hỏi

tinh so ptu co trong 17.6 g CO2


2

1


ĐTrang Đ

05 tháng 1 2020 12:17

mCO2= 17,6g => nCO2= m/M= 17,6/44= 0,4mol SPT của 0,4mol CO2 là: SPT CO2= n×6×10^23= 0,4×6×10^23= 2,4×10^23ptu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 1: Xác định các công thức hóa học cùa các oxit sau: a. Biết khối hượng mol của oxit là 80 g/mol và thành phần %S = 40%. b. Biết thành phần %Fe= 70% và khối lượng mol của oxit là 160g/mol

0

Lihat jawaban (1)