Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

18 tháng 5 2023 08:49

câu hỏi

tich x 12 .x 6

tich x12.x6


6

1


Nguyễn Á

18 tháng 5 2023 11:38

<p>x¹⁸. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

x¹⁸.           

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của các biêu thức sau: a) A=|4x−7/3|+2004

4

Được xác nhận