Square root
VBT
Calculator
magnet

Quoc K

15 tháng 12 2019 05:43

câu hỏi

tính thể tích của 1kg sắt biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3


0

1


Vy V

18 tháng 12 2019 07:55

Tóm tắt : m=1kg D=7800kg/m3 ______________ V=?(m3) Giải Khối lượng riêng của sắt là: D=m/D=1/7800=0.000128205 (kg/m3) Đ/S: 0.000128205 kg/m3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đại lượng chỉ lượng chất chứa trong vật ?

1

Lihat jawaban (1)