Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ L

06 tháng 2 2020 11:00

câu hỏi

tiến hành điện phân 200ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ đến khi khối lượng giảm 8 gam thì dừng lại. dẫn khí H2S dư vào dung dịch sau điện phân thấy có 4,8 gần kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 bạn đầu là


1

1


P. Liên

14 tháng 3 2020 08:33

pt điện phân: CuSO4 +H2O=> Cu+H2SO4 +1/2O2 đặt x=nCu2+ bị điện phân => nCu=x và nO2=x/2 => m dung dịch giảm=mCu+mO2=64x+32*x/2=8 => 80x=8=> x=0,1 mol mặt khác: CuSO4 +H2S=> CuS+H2SO4 => nCuSO4 dư=nCuS=9,6/96=0,1 mol => nCuSO4 ban đầu=0,1+0,1=0,2 mol => CM(H2SO4=0,2/0,2=1M

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 13: Hợp chất C3H6 có bao nhiêu công thức cấu tạo dạng mạch vòng ?

4

Được xác nhận