Square root
VBT
Calculator
magnet

Trường T

09 tháng 4 2020 01:51

câu hỏi

Tìm số nguyên x , biết rằng: a) x + 13 = 5. b)x - 1 = - 9.


0

2


Phạm Đ

09 tháng 4 2020 07:50

a) x + 13 = 5 b) x - 1 = -9 x = 5 - 13 x = -9 + 1 x = -8 x = -8

Hà K

09 tháng 4 2020 07:53

a)x+13=5 x=5-13 x=-8 b)x-1=-9 x=-9+1 x=-8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.(x-1)-4.(x-2)=-|-32|

0

Lihat jawaban (1)