Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

08 tháng 10 2022 14:27

câu hỏi

Thu gọn các biểu thức sau: e) (3x - 2) ^ 3 - 2 * (2x + 1) ^ 3 - 3x(- 4x + 1)(- 4x - 1)


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 14:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số .</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>e) (3x - 2)<sup>3</sup> - 2.(2x + 1)<sup>3</sup> - 3x(- 4x + 1)(- 4x - 1)<br>=27x<sup>3</sup>-54x<sup>2</sup>+36x-8-16x<sup>3</sup>-24x<sup>2-</sup>12x-2-48x<sup>3</sup>+3x</p><p>= -37x<sup>3</sup>-78x<sup>2</sup>+27x-10</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số .

Bài giải chi tiết :

e) (3x - 2)3 - 2.(2x + 1)3 - 3x(- 4x + 1)(- 4x - 1)
=27x3-54x2+36x-8-16x3-24x2-12x-2-48x3+3x

= -37x3-78x2+27x-10

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 14:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 8<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>(3x-2)^3-2(2x+1)^3-3x(-4x+1)(-4x-1)</p><p>=27x^3-54x^2+36x-8-2(8x^3+12x^2+6x+1)+3x(1-16x^2)</p><p>=27x^3-54x^2+36x-8-16x^3-24x^2-12x-2+3x-48x^3</p><p>=-37x^3-78x^2+27x-10</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 8
Bài giải chi tiết: 

(3x-2)^3-2(2x+1)^3-3x(-4x+1)(-4x-1)

=27x^3-54x^2+36x-8-2(8x^3+12x^2+6x+1)+3x(1-16x^2)

=27x^3-54x^2+36x-8-16x^3-24x^2-12x-2+3x-48x^3

=-37x^3-78x^2+27x-10

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH, chứng minh a) góc B= góc CAH b) góc C = góc BAH

1

Lihat jawaban (1)