Square root
VBT
Calculator
magnet

Ponpon T

27 tháng 11 2019 12:36

câu hỏi

those are rice paddyes.


0

3


Nguyễn T

27 tháng 11 2019 12:39

no.......because I don't see rice paddyes at here .(ok)

Phan T

27 tháng 11 2019 14:23

May be.Because I can't see rice paddies but in my contryside I can see it😁

Trần Đ

30 tháng 11 2019 15:00

I have not field but i see it on TV.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

" What's your name?".the teacher asked —> the teacher asked me "Where do you live?" Ann asked —> Ann asked me " Which grade are you in?" asked Tim —> Tim asked me " What are you doing now?" —> She asked "Why didn't you put the wrapper in the dustbin?" she said to the boy —> She asked the boy

4

Được xác nhận