Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuân D

10 tháng 4 2020 12:11

câu hỏi

Thompson is the most famous actress who appears on stage here (Omit relative pronoun)


1

1


Phạm T

12 tháng 4 2020 10:37

Thompson is the most famous actress appearing on stage here

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

People say that he is very rich. Viết lại câu bị động bằng 2 cách.

8

Được xác nhận