Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi Đ

06 tháng 12 2019 12:58

câu hỏi

thi nói tiếng anh chủ đề family life


0

1


Nguyễn V

11 tháng 12 2019 12:36

–  There are four of us in my family Có bốn người trong gia đình tôi. –  I am the only child Tôi là con một –  I don’t have any siblings. I would have liked a brother Tôi không có anh chị em. Tôi sẽ rất thích nếu có một anh trai –  I have one brother and two sisters Tôi có một anh/ em trai và hai chị/em gái – There are five members in my family. They are my father, my mother, my brother Nhân, my sister Liên and I myself Có 5 người trong gia đình tôi. Họ là cha, mẹ tôi, một anh trai của tôi là Nhân, một em gái là Liên và tôi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tôi ko biết tiếng anh

1

Lihat jawaban (1)

Mrs Lan usually____(do) the cooking for the family, but she____(not cook)now.She____(work) on an urgent report at the moment

32

Được xác nhận