Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

04 tháng 10 2022 07:38

câu hỏi

They were deeply .... in her eating habits. (conservation)

They were deeply .... in her eating habits. (conservation)


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 07:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Nguyễn H</strong>,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 11, Word Form</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>They were deeply <strong>conservative</strong> in her eating habits. (conservation)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn H,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 11, Word Form

Bài giải chi tiết :

They were deeply conservative in her eating habits. (conservation)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

As they remembered _____ about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide. A. being warned B. warning C. to be warned D. to warn

17

Được xác nhận