Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghiem N

09 tháng 10 2022 13:27

câu hỏi

There is one mistake.Underline and correct the mistake. 1.Sitting close to the laptop’s screen hurt your eyes. 2.You can avoid many diseases by eat healthy food. 3.You look so bad!How’s wrong with you? 4.Eating lots of fast food can make you fat and obesity. 5.Eating more fruit and vegetables to get vitamins,minerals,fiber. 6.Good nutrition

There is one mistake.Underline and correct the mistake.

1.Sitting close to the laptop’s screen hurt your eyes.

2.You can avoid many diseases by eat healthy food.

3.You look so bad!How’s wrong with you?

4.Eating lots of fast food can make you fat and obesity.

5.Eating more fruit and vegetables to get vitamins,minerals,fiber.

6.Good nutrition


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 13:40

Được xác nhận

<p>Xin chào Nghiem N.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc môn tiếng anh.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>1 hurt =&gt; hurts</p><p>2 eat =&gt; eating</p><p>3 How's =&gt; What's</p><p>4 obesity =&gt; obese</p><p>5 fruit =&gt; fruits</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Nghiem N.

Đây là câu hỏi thuộc môn tiếng anh.

Lời giải chi tiết:

1 hurt => hurts

2 eat => eating

3 How's => What's

4 obesity => obese

5 fruit => fruits

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hoàn thành câu sau my student/know/the way/solve/the/problem

10

Được xác nhận