Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

27 tháng 12 2019 06:16

câu hỏi

there children,........parent work late ,are taken home by bus A. whose. B. that. C. whom. D. their


0

1


Nguyễn N

02 tháng 1 2020 14:30

A. WHOSE

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My friend cannot run as fast as me My friend wishes

1

Lihat jawaban (1)