Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

17 tháng 11 2019 09:52

câu hỏi

there/ be/ many/ trees/ my house


0

1


Nguyễn K

19 tháng 11 2019 11:17

There are many trees in my house

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My team _____ the football game last week.

19

Được xác nhận