Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

27 tháng 10 2022 13:52

câu hỏi

Their wedding will be held in a lovely church. --> The church....

Their wedding will be held in a lovely church.

--> The church....


12

3

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Their wedding will be held in a lovely church.</p><p>=&gt;The church where their wedding will be held is lovely.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

Their wedding will be held in a lovely church.

=>The church where their wedding will be held is lovely.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:54

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Tiếng anh 8 Bài giải chi tiết: The church where their wedding will be held is lovely. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt;The church where their wedding will be held is lovely. (dùng mệnh đề quan hệ)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :  

->The church where their wedding will be held is lovely. (dùng mệnh đề quan hệ)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 5: _______sister lives in Italy. * 1 điểm Me May Mine My Câu 6: _______English people love fish and chips. * 1 điểm The - a an Câu 7: Do you want to go to the cinema with_______? * 1 điểm me I my mine Câu 8: Read this sign here, not_______one over there! * 1 điểm that those these this Câu 9: When_______Julia come back from her holidays? * 1 điểm does do are is Câu 10: _______are lots of beautiful places in England. * 1 điểm there it they this Câu 11: How_______money have you got? * 1 điểm many few much more Câu 12: _______English is better than mine. * 1 điểm She It They Her Câu 13: His parents are_______. * 1 điểm in house at home in home at my Câu 14: I hate_______to get up early. * 1 điểm having had have must Câu 15: The teacher doesn't_______us homework every day. * 1 điểm give giving gives to Câu 16: _______is your favourite food? * 1 điểm How Which one Which What Câu 17: I came_______England to improve my English. * 1 điểm to at in into Câu 18: You_______all go to London next weekend.

18

Được xác nhận