Square root
VBT
Calculator
magnet

Dao T

16 tháng 11 2019 21:58

câu hỏi

the nao la so nguyen to cung nhau


0

1


Dao T

16 tháng 11 2019 21:59

la 2 so hon kem nhau 2 don vi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)