Square root
VBT
Calculator
magnet

Tâm P

02 tháng 5 2021 13:28

câu hỏi

The house has a big garden. I live in this house => The house...


21

2


Trúc K

19 tháng 7 2021 16:52

The house which i live in has a big garden

TuanVo T

06 tháng 5 2021 02:01

Chào em, em tham khảo đáp án câu này như sau nhé! The house in which i live, has a big garden.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

64

Được xác nhận