Square root
VBT
Calculator
magnet

Chi N

27 tháng 2 2022 08:56

câu hỏi

the girl was saved from the fire. She has recovered now A. the girl whom was saved from the fire has recovered now B. the girl saved from the fire has recovered now C. the girl whose was saved from the fire has recovered now D. the girl saving from the fire has recovered now


9

3

Được xác nhận

Ike S

01 tháng 3 2022 07:32

Được xác nhận

D the girl saving from the fire

Aziz O

01 tháng 3 2022 07:45

Được xác nhận

b the girl saved from...

Aziz O

01 tháng 3 2022 07:45

a. the girl whom...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

The economy touches every ... of our lives. piece field division aspect

4

Được xác nhận