Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung M

07 tháng 4 2020 04:16

câu hỏi

Thay thế từ hoặc cụm từ được gạch chân bằng đại từ nhân xưng phù hợp : 1/ This is (mai)........is my new friend 2/(Nga,Nam and Phong) are student......go to QUANG TRUNG school. 3/(Minh and I) are close friend...... are the same age.


2

1


Quyên T

09 tháng 11 2020 13:54

1.she 2.they 3.we

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

s trong arives đọc là z, iz hay s thế

10

Lihat jawaban (1)

Put the correct forms of the following verbs 6. Every year, my dad .............(have) a vacation on the beach with his uncle

1

Được xác nhận