Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư N

14 tháng 11 2022 04:15

câu hỏi

Thay giá trị x, y để được CTHH đúng, rồi cân bằng các sơ đồ phản ứng cho sau: a. Al + Zn(NO3)x -->Zn + AI(NO3)y b. Cu(OH)x+ HNO3 -->Cu(NO3) x + HO c. Cr(OH) x + HySO4 -->HyO d. Fe302x + CO --> + Cry(SO4)x Fe + COX e. Fex(SO4)y + Ba(NO3)x -----> BaSO4 + Fe(NO3)y Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của cặp chất tham gia và sản phẩm.

Thay giá trị x, y để được CTHH đúng, rồi cân bằng các sơ đồ phản ứng cho sau: a. Al + Zn(NO3)x -->Zn + AI(NO3)y b. Cu(OH)x+ HNO3 -->Cu(NO3) x + HO c. Cr(OH) x + HySO4 -->HyO d. Fe302x + CO --> + Cry(SO4)x Fe + COX e. Fex(SO4)y + Ba(NO3)x -----> BaSO4 + Fe(NO3)y Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của cặp chất tham gia và sản phẩm.
 


4

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định hóa trị cũa mỗi nguyên tố / nhóm nguyên tử trong các hợp chất sau : NO, NO2, N2O3, N2O5 , NH3, HCl , H2SO4 , H3PO4 , Ba(OH)2 , NaSO4 , NaNO3 . K2CO3 , K3PO4 , Ca(hCO3)2 , Na2HPO4 , Al(HSO4)3 , Mg(H2PO4)2 ạ!

4

Được xác nhận