Square root
VBT
Calculator
magnet

Liêu T

18 tháng 11 2022 07:56

câu hỏi

Thầy ơi, cho em giải bài này

Thầy ơi, cho em giải bài này

alt

13

2


Thảo N

18 tháng 11 2022 23:23

<p>con ngỗng nặng số ki lô gam là :</p><p>2 × 4 = 8 ( kg )</p><p>cả hai con nặng số ki lô gam là :</p><p>2 + 8 = 10 ( kg )&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số : 10 kg</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

con ngỗng nặng số ki lô gam là :

2 × 4 = 8 ( kg )

cả hai con nặng số ki lô gam là :

2 + 8 = 10 ( kg ) 

          Đáp số : 10 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tường V

24 tháng 11 2022 12:33

con ngỗng nặng số kg là 2×4=8 ( kg) cả hai cân nặng số kilôgam là

Nguyễn P

22 tháng 11 2022 13:50

<p>&nbsp;con &nbsp; &nbsp;ngỗng &nbsp;số &nbsp;nặng Kg</p><p>kg là &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>2x 4=8 &nbsp; &nbsp; ( kg &nbsp;) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;cả hai con nặng số kg là &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2+8=10 ( kg) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; đáp số 10 kg</p>

 con    ngỗng  số  nặng Kg

kg là              

2x 4=8     ( kg  )                                      cả hai con nặng số kg là           2+8=10 ( kg)                           đáp số 10 kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm sự khác biệt 🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️✋🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️

15

Lihat jawaban (2)