Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

21 tháng 12 2022 09:54

câu hỏi

Thư viện của lớp 5A gồm 3 căn và có tất cả 300 quyển truyện. Số truyện ở ngăn thứ nhất nhiều hơn số truyện ngăn thứ 2 12 quyển. Số truyện ở ngăn thứ 3 bằng 2/5 tổng số truyện có trong thư viện. Vậy ngăn thứ nhất có ............ quyển truyện; ngăn thứ hai có ............. quyển truyện; ngăn thứ ba có. ............. quyển truện.

Thư viện của lớp 5A gồm 3 căn và có tất cả 300 quyển truyện. Số truyện ở ngăn thứ nhất nhiều hơn số truyện ngăn thứ 2 12 quyển. Số truyện ở ngăn thứ 3 bằng 2/5 tổng số truyện có trong thư viện.

Vậy ngăn thứ nhất có ............ quyển truyện;

         ngăn thứ hai có   ............. quyển truyện;

         ngăn thứ ba có.    .............    quyển truện.


8

1


Nguyễn N

21 tháng 12 2022 12:33

<p>Trung bình mỗi ngăn có số quyển truyện là:<br>300:3=100(quyển)<br>Số truyện ngăn thứ nhất là:<br>100+12=112(quyển)<br>Số truyện ngăn thứ 3 là:<br>(300:5).2=120(quyển)<br>Đ/s:Ngăn 1: 112 quyển<br>Ngăn 2: 100 quyển<br>Ngăn 3: 120 quyển</p>

Trung bình mỗi ngăn có số quyển truyện là:
300:3=100(quyển)
Số truyện ngăn thứ nhất là:
100+12=112(quyển)
Số truyện ngăn thứ 3 là:
(300:5).2=120(quyển)
Đ/s:Ngăn 1: 112 quyển
Ngăn 2: 100 quyển
Ngăn 3: 120 quyển

Nguyễn K

23 tháng 12 2022 12:37

Cảm ơn nhưng cô mình chữa rồi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm (B∩C)\A biết A={x∈R/x≥2};B={x∈R/−2≤x&lt;4};C={x∈R/3

4

Được xác nhận