Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc L

15 tháng 12 2019 15:25

câu hỏi

thành phần phân trăm của 1 hợp chất hữu cơ chứ c,h,o lần lượt là 54,6%; 9,1%; 36,3%. Vậy công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ là gì


0

1


Nhi N

19 tháng 12 2019 00:48

gọi CTPT của hợp chất hữu cơ là CxHyOz. ta có tỉ lệ x:y:z=54,6/12 : 9,1/1 : 36,3/16 =4,55 : 9,1 : 2,26875 =2 : 4 : 1 --> ctđgn: C2H4O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 1 bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất sau a.phenol, etanol, glixerol b.benzen,toluen, phenol câu 2 nêu hiện tượng và viết PTHH cho các phản ứng sau a. sục khí etilen vào dung dịch nước br2 b. sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư c. nhỏ từ từ toluen vào ống nghiệm đựng dung dịch Br2 d.nhỏ từ từ phenol vào ống nghiệm đựng dung dịch br2 e. nhỏ từ từ anđehit axetic vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 dư

0

Lihat jawaban (1)