Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư N

06 tháng 2 2023 12:59

câu hỏi

Thúng thứ nhất có 160l,thùng thứ hai có 115l.Người ta lấy ra ở mỗi thùng số lít bằng nhau thì số dầu còn lại ở mỗi thùng còn lại bằng thùng thứ nhất gấp 4 lần thùng thứ ha.Hỏi mỗi thùng lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Thúng thứ nhất có 160l,thùng thứ hai có 115l.Người ta lấy ra ở mỗi thùng số lít bằng nhau thì số dầu còn lại ở mỗi thùng còn lại bằng thùng thứ nhất gấp 4 lần  thùng thứ ha.Hỏi mỗi thùng lấy ra bao nhiêu lít dầu? 

alt

18

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

07 tháng 2 2023 02:46

Được xác nhận

<p>Chào em Thư N,</p><p>Đây là dạng bài tổng hiệu.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Vì lấy ra ở mỗi thùng số lít dầu như nhau nên sau khi lấy ra một số lít dầu thùng 1 vẫn hơn thùng 2 số lít dầu là:</p><p>160-115=45 (l)</p><p>Số dầu còn lại ở thùng thứ nhất gấp 4 lần số dầu còn lại ở thùng thứ hai nên ta có sơ đồ số dầu sau khi lấy đi:</p><p>Thùng 1: |-----|-----|-----|-----|</p><p>Thùng 2; |-----|&nbsp; &nbsp; hiệu 45</p><p>Số dầu ở thùng 2 sau khi lấy đi là :</p><p>45:(4-1)x4=60 (l)</p><p>Số dầu lấy ra ở mỗi thùng là :</p><p>160-60=100 (l)</p><p>Đáp số: 100 l</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Thư N,

Đây là dạng bài tổng hiệu.

 

Bài giải chi tiết:

Vì lấy ra ở mỗi thùng số lít dầu như nhau nên sau khi lấy ra một số lít dầu thùng 1 vẫn hơn thùng 2 số lít dầu là:

160-115=45 (l)

Số dầu còn lại ở thùng thứ nhất gấp 4 lần số dầu còn lại ở thùng thứ hai nên ta có sơ đồ số dầu sau khi lấy đi:

Thùng 1: |-----|-----|-----|-----|

Thùng 2; |-----|    hiệu 45

Số dầu ở thùng 2 sau khi lấy đi là :

45:(4-1)x4=60 (l)

Số dầu lấy ra ở mỗi thùng là :

160-60=100 (l)

Đáp số: 100 l

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.

Cảm ơn em.

Jack J

07 tháng 2 2023 04:26

<p>Lời giải:</p><p>Vì lấy ra ở mỗi thùng số lít dầu như nhau nên sau khi lấy ra một số lít dầu thùng 1 vẫn hơn thùng 2 số lít dầu là:</p><p>160-115=45 (l)</p><p>Số dầu còn lại ở thùng thứ nhất gấp 4 lần số dầu còn lại ở thùng thứ hai nên ta có sơ đồ số dầu sau khi lấy đi:</p><p>Thùng 1: |-----|-----|-----|-----|</p><p>Thùng 2; |-----|&nbsp; &nbsp; hiệu 45</p><p>Số dầu ở thùng 2 sau khi lấy đi là :</p><p>45:(4-1)x4=60 (l)</p><p>Số dầu lấy ra ở mỗi thùng là :</p><p>160-60=100 (l)</p><p>Đáp số: 100 l</p>

Lời giải:

Vì lấy ra ở mỗi thùng số lít dầu như nhau nên sau khi lấy ra một số lít dầu thùng 1 vẫn hơn thùng 2 số lít dầu là:

160-115=45 (l)

Số dầu còn lại ở thùng thứ nhất gấp 4 lần số dầu còn lại ở thùng thứ hai nên ta có sơ đồ số dầu sau khi lấy đi:

Thùng 1: |-----|-----|-----|-----|

Thùng 2; |-----|    hiệu 45

Số dầu ở thùng 2 sau khi lấy đi là :

45:(4-1)x4=60 (l)

Số dầu lấy ra ở mỗi thùng là :

160-60=100 (l)

Đáp số: 100 l

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

25.14 + 25.16

2

Được xác nhận