Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

16 tháng 11 2022 13:04

câu hỏi

Thái có 20 bi, Bình có 24 bi ,Dương có số bi bằng trung bình cộng số bi của 3 bạn .Tìm số bi của Dương ?

Thái có 20 bi, Bình có 24 bi ,Dương có số bi bằng trung bình cộng số bi của 3 bạn .Tìm số bi của Dương ?

alt

6

2


Alisa V

16 tháng 11 2022 13:21

<p>Dễ</p><p>Ko bik:)&nbsp;</p>

Dễ

Ko bik:) 

Ngyễn B

19 tháng 11 2022 14:44

<p>Số bi của Dương là</p><p>( 20 + 24 ) : 2 = 22 ( bi ) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>Đáp số : 22 bi</p><p>&nbsp;</p>

Số bi của Dương là

( 20 + 24 ) : 2 = 22 ( bi )                             

Đáp số : 22 bi

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 8 giờ 15 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 50km/giờ. Sau 45 phút một ô tô con đuổi theo ô tô tải cũng đi từ A đến B với vận tốc là 65km/giờ. Hỏi đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau?

8

Lihat jawaban (2)